Kategori arşivi: Genel

DEĞİŞKENLER

stdint.h kütüphanesinde en çok kullanılan değişkenler aşağıdadır:

Değişkenler               Alabilecekleri değerler

bool                             true ile false

boolean                       true ile false

char                            -128 ile 127

byte                             0 ile 255

int                                -32768 ile 32768

unsigned int                0 ile 65535

float                            3.4E +/-38 (7 haneli)

double                         3.4E +/- 308 (15 haneli)

int8_t                           -128 ile 127

uint8_t                          0 ile 255

int16_t                         -32,768 ile 32,767

uint16_t                       0 ile 65,535

int32_t                         -2,147,483,648 ile 2,147,483,647

uint32_t                       0 ile 4,294,967,295

int64_t                         −9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807

uint64_t                     0 ile 18,446,744,073,709,551,615

Önceki uygulamayı değişkenleri kullanarak tekrar yazalım.

int buton=2;
int led=13;
boolean durum;
void setup() {
pinMode(buton,INPUT_PULLUP);
pinMode(led,OUTPUT);
}
void loop() {
durum=digitalRead(2);
digitalWrite(13,durum);
}

SERİ MONİTÖR KULLANIMI

void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(“Merhaba Dünya”);
}

Önceki uygulamadaki butonun durumunu seri monitörde gözlemleyelim.

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2,INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
boolean buton=digitalRead(2);
Serial.println(buton);
}