ARDUINO VE PROJELER

MQ-2_PCB_GÖRÜNÜM ares dosyası

//MQ-2 Gaz sensörünün kullanımı
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 3, 4, 5);
int buzzer=7;
int led=6;
void setup() {
lcd.begin(16,2); //lcdin satır ve sütun bilgisi
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int durum=analogRead(A5);
Serial.print(“Sensör durumu:”);
Serial.println(durum);
delay(500);

if(durum>=250){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” ACIL DURUM GAZ”);
lcd.setCursor(0,1); //burda gaz kokusu algılandığında uyarı vererek ekranı yarıms aniye arlıklarla kapatıp açacak
lcd.print(” **KACAGI VAR**”);
delay(500);
lcd.clear();
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(300); //burada gaz uyarısı vererek buzzer ve ledi aktif hale getirecektir
digitalWrite(led,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(150);
}
else{
lcd.setCursor(0,0); //yazılacak satırı seçiyoruz
lcd.print(“DURUM GAYET IYI”);
lcd.setCursor(8,1); //eğer gaz kokusu olmadığında buradki komutlar çalışacak
lcd.print(“Gaz Yok”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“=”);
lcd.print(durum);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(“:)”);
digitalWrite(buzzer,LOW);
digitalWrite(led,LOW);
}
}

MQ-2_5110_EKRANLI _PCB ares dosyası

kodlar:

#include <LCD5110_Graph.h> //Kütüphaneyi projeye dahil ettik.
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern unsigned char TinyFont[];
extern uint8_t BigNumbers[];
int maxval = 0;
int birasayisi =0;

void setup() {
myGLCD.InitLCD();
}

void loop() {
int alkol = analogRead(A5);
int alkol_grafik = map(alkol,0,1023,2,81);

myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(BigNumbers);
myGLCD.printNumI(alkol,10,10);
myGLCD.setFont(TinyFont);
myGLCD.print(“ALKOL METRE”, CENTER, 0);

cerceve(); // Progressbar çerçevesi çizdirilir.
yuzde_dolum(alkol_grafik);

if (alkol > maxval) { //Maksimum ölçüm değerini elde ediyoruz.
maxval = alkol;
}
if (maxval < 100) {
birasayisi = 0;
}
if (maxval > 100 && maxval < 160) {
birasayisi=1;
}
if (maxval > 161 && maxval < 200) {
birasayisi=2;
}
if (maxval > 201 && maxval < 230) {
birasayisi=3;
}

myGLCD.print(“MAX: “, 55, 15); // Maksimum ölçüm değerini ekrana yansıtıyoruz.
myGLCD.print(“GAZ DURUM: “, 55, 25); //Mevcut alkol ölçümünün kaç 50cl’lik biraya denk geldiğini yansıtıyoruz..
myGLCD.printNumI(maxval, 72, 15);
myGLCD.printNumI(birasayisi, 75, 25);
myGLCD.update();
delay(100);
}

void cerceve(){ //ProgressBar’ın çerçevesini çizdiriyoruz.

myGLCD.drawRect(2, 38, 81, 47);
myGLCD.update();
}

void yuzde_dolum(int yuzde){ //ProgressBar algoritması.. Aslında birbirine paralel uzayan kısalan çizgilerden ibaret…
myGLCD.drawLine(2, 39, yuzde, 39);
myGLCD.drawLine(2, 40, yuzde, 40);
myGLCD.drawLine(2, 41, yuzde, 41);
myGLCD.drawLine(2, 42, yuzde, 42);
myGLCD.drawLine(2, 43, yuzde, 43);
myGLCD.drawLine(2, 44, yuzde, 44);
myGLCD.drawLine(2, 45, yuzde, 45);
myGLCD.drawLine(2, 46, yuzde, 46);
}

LM35_DEVRESİ ares dosyası

//Yasin Demir lcd termometre uygulaması
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
int lm35=A7;
float voltaj_deger=0;
float sicaklik=0;
int gelen_veri=0;
int buzzer=6;
int led=8;
int role=9;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(role,OUTPUT);
}
void loop() {
gelen_veri=analogRead(lm35);
voltaj_deger=(gelen_veri / 1023.0) * 5000;
sicaklik=voltaj_deger / 10.0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Sicaklik = “);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(sicaklik);
lcd.print(” derece”);
delay(1000);

if(sicaklik>=28){
digitalWrite(role,HIGH);
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(led,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(100);
}
else{
digitalWrite(role,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
digitalWrite(led,LOW);
}
}

ds3231 baskı devre ares dosyası

///Lcd 2*16 displayli saat ve tarih projesi
#include <DS3231.h>
#include <LiquidCrystal.h>

DS3231 rtc(SDA, SCL);
LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7);
void setup() {
rtc.begin();
lcd.begin(16,2);
}
void loop() {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Saat: “);
lcd.print(rtc.getTimeStr());

lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Tarh: “);
lcd.print(rtc.getDateStr());

delay(1000);
}

 

 

servo apk dosyası

servo aia dosyası

kodlar:

#include <Servo.h>
Servo motor;

void setup(){
pinMode(9,OUTPUT); //motor 9 nolu pine bağlı
motor.attach(9);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
while(Serial.available()){
int veri=Serial.read();
motor.write(veri);
}
}

8 li role kontrol ares dosyası

Role_8_kontrol apk dosyası

Role_8_kontrol aia dosyası

Kodlar:

String data;
int role1 = 9;
int role2 = 8;
int role3 = 7;
int role4 = 6;
int role5 = 5;
int role6 = 4;
int role7 = 3;
int role8 = 2;

void setup() {
pinMode(role1,OUTPUT);
pinMode(role2,OUTPUT);
pinMode(role3,OUTPUT);
pinMode(role4,OUTPUT);
pinMode(role5,OUTPUT);
pinMode(role6,OUTPUT);
pinMode(role7,OUTPUT);
pinMode(role8,OUTPUT);
digitalWrite(role1,LOW);
digitalWrite(role2,LOW);
digitalWrite(role3,LOW);
digitalWrite(role4,LOW);
digitalWrite(role5,LOW);
digitalWrite(role6,LOW);
digitalWrite(role7,LOW);
digitalWrite(role8,LOW);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
while(Serial.available())
{
delay(10);
data += char(Serial.read());
}
if(data.length() >0) {
Serial.println(data);

if(data == “oneclose”) {digitalWrite(role1,LOW);}
if(data == “oneopen”) {digitalWrite(role1,HIGH);}

if(data == “twoclose”) {digitalWrite(role2,LOW);}
if(data == “twoopen”) {digitalWrite(role2,HIGH);}

if(data == “threeclose”) {digitalWrite(role3,LOW);}
if(data == “threeopen”) {digitalWrite(role3,HIGH);}

if(data == “fourclose”) {digitalWrite(role4,LOW);}
if(data == “fouropen”) {digitalWrite(role4,HIGH);}

if(data == “fiveclose”) {digitalWrite(role5,LOW);}
if(data == “fiveopen”) {digitalWrite(role5,HIGH);}

if(data == “sixclose”) {digitalWrite(role6,LOW);}
if(data == “sixopen”) {digitalWrite(role6,HIGH);}

if(data == “sevenclose”) {digitalWrite(role7,LOW);}
if(data == “sevenopen”) {digitalWrite(role7,HIGH);}

if(data == “eightclose”) {digitalWrite(role8,LOW);}
if(data == “eightopen”) {digitalWrite(role8,HIGH);}

if(data == “allopen”){
digitalWrite(role1,HIGH);
digitalWrite(role2,HIGH);
digitalWrite(role3,HIGH);
digitalWrite(role4,HIGH);
digitalWrite(role5,HIGH);
digitalWrite(role6,HIGH);
digitalWrite(role7,HIGH);
digitalWrite(role8,HIGH);}

if(data == “allclose”){
digitalWrite(role1,LOW);
digitalWrite(role2,LOW);
digitalWrite(role3,LOW);
digitalWrite(role4,LOW);
digitalWrite(role5,LOW);
digitalWrite(role6,LOW);
digitalWrite(role7,LOW);
digitalWrite(role8,LOW);}
data = “”;
}
}

Yeşil led yanıyorsa toprak nemlidir. Toprak kuruduğunda kırmızı led yanacak ve nem istenen seviyeye gelinceye kadar motor 5’er saniye aralıklarla 3’er saniye su basacaktır.

Video’daki devrede 5V dalgıç pompa kullanıldığından aşağıdaki devrede besleme girişleri ardunino’dan alınmıştır. 12V motor için harici kaynağı devrenin besleme girişinden verebilirsiniz.

Malzeme Listesi:

  • Arduino Uno
  • Toprak nem sensörü
  • 5V dalgıç pompa
  • BC237
  • 2 x 330Ω
  • 1kΩ
  • kırmızı led
  • yeşil led
  • PCB klemens
  • 5’li dişi header

sulama ares dosyası

Arduino kodları:

#define yesil_led 6
#define kirmizi_led 5
#define motor 3
#define nem_sensoru A0
#define sinir 600
int nem=0;
void setup() {
pinMode(yesil_led,OUTPUT);
pinMode(kirmizi_led,OUTPUT);
pinMode(motor,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
nem=analogRead(nem_sensoru);
Serial.println(nem);
if(nem>sinir)
{
digitalWrite(motor,1);
digitalWrite(kirmizi_led,1);
digitalWrite(yesil_led,0);
delay(3000);
digitalWrite(motor,0);
delay(5000);
}
else {
digitalWrite(motor,0);
digitalWrite(kirmizi_led,0);
digitalWrite(yesil_led,1);
}
}

dtmf ares dosyası

Dtmf_hex kodu

#1                    1 NUMARALI RÖLE ÇEKER

*1                    1 NUMARALI RÖLE BIRAKIR

 

#2                    2 NUMARALI RÖLE ÇEKER

*2                    2 NUMARALI RÖLE BIRAKIR

 

#3                    3 NUMARALI RÖLE ÇEKER

*3                    3 NUMARALI RÖLE BIRAKIR

 

#4                    4 NUMARALI RÖLE ÇEKER

*4                    4 NUMARALI RÖLE BIRAKIR

 

11                    TÜM RÖLELER ÇEKER

33                    TÜM RÖLELER BIRAKIR

bluetooth-pic-kontrol-ares-hex-dosyası-c-kodu-aia-ve-apk-dosyası

bluethoot pic kontrol semasi

kod:

#include <16f628a.h>
#fuses NOWDT,HS, NOPUT, NOPROTECT,NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD
#use delay (clock = 4000000 )
#use fast_io(a)
#use RS232 (BAUD=9600,BITS=8,PARITY=N,XMIT=PIN_B2,RCV=PIN_B1)

char valor;

void main()
{
set_tris_a(0b000);
Output_low(PIN_a0);
Output_low(PIN_a1);
Output_low(PIN_a2);
Output_low(PIN_a3);

while(true)
{
valor = getc();
switch (valor)
{
case ‘b’:
output_low(PIN_a0);
break;

case ‘a’:
output_high(PIN_a0);
break;

case ‘d’:
output_low(PIN_a1);
break;

case ‘c’:
output_high(PIN_a1);
break;

case ‘f’:
output_low(PIN_a2);
break;

case ‘e’:
output_high(PIN_a2);
break;

case ‘h’:
output_low(PIN_a3);
break;

case ‘g’:
output_high(PIN_a3);
break;

}
}
}

sıvı seviye göstergesi isis ve ares dosyası

ışık izleyen robot ares dosyası

ışık izleyen robot isis dosyası