void setup() {            // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı fonksiyon. (Bir kez çalışır.)
  pinMode(13, OUTPUT);    //13 numaralı pin çıkış olarak ayalandı.
}
void loop() {             // Loop sonsuz döngüsü
  digitalWrite(13, HIGH); //13 numaralı pinden 5 V (digital 1) gönderildi.
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
  digitalWrite(13, LOW);  //13 numaralı pin 0 V'a (GND) çekildi. (digital 0)
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
}

void setup() {            // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı fonksiyon. (Bir kez çalışır.)
  pinMode(13, OUTPUT);    //13 numaralı pin çıkış olarak ayalandı.
}
void loop() {             // Loop sonsuz döngüsü
  digitalWrite(13, HIGH); //13 numaralı pinden 5 V (digital 1) gönderildi.
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
  digitalWrite(13, LOW);  //13 numaralı pin 0 V'a (GND) çekildi. (digital 0)
  delay(1000);            // Zaman gecikmesi // Bekle 1000 ms = 1 sn
}

void setup()
{
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(11, HIGH);
  delay(3000); 
  digitalWrite(11, LOW);
  
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(1000); 
  digitalWrite(10, LOW);
  
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(5000); 
  digitalWrite(9, LOW);
  
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(1000); 
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
}

https://youtu.be/A9p8toNNstU

byte i;
int sure = 100;

void setup() {
  for (i = 0; i <= 9; i++)
  {
    pinMode(i, OUTPUT); // 0 - 9 pinleri çıkış yap.
  }
}

void loop()
{
  for (i = 0; i <= 9; i++)
  {
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(sure);
    digitalWrite(i, LOW);
  }
  for (i = 8; i > 0; i--)//ilk ve son LED dönüşlerde bir kez yanar.
  {
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(sure);
    digitalWrite(i, LOW);
  }
}

byte i, x;
int sure = 100;

void setup() {
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT); // 0 - 9 pinleri çıkış yap.
  }
}
void loop() {
  for (x = 0; x < 3; x++) { // İçerdeki iki for döngüsünü üç kez tekrarla.
    for (i = 0; i < 5; i++) { // İlk beş LED'i yak. (Hepsi aynı anda yanar görünür.)
      digitalWrite(i, 1);
    }
    delay(sure);

    for (i = 0; i < 5; i++) { // İlk beş LED'i söndür.
      digitalWrite(i, 0);
    }
    delay(sure);
  }

  for (x = 0; x < 3; x++) { // İçerdeki iki for döngüsünü üç kez tekrarla.
    for (i = 5; i < 10; i++) { // Son beş LED'i yak.
      digitalWrite(i, 1);
    }
    delay(sure);

    for (i = 5; i < 10; i++) { // Son beş LED'i söndür.
      digitalWrite(i, 0);
    }
    delay(sure);
  }
}

 

const byte LED = 13; //13 numaralı pini LED değişkenine ata.
const byte buton = 2; //2 numaralı pini buton değişkenine ata.
boolean butonDurum; //butonDurum adında boolean değişken oluştur.

void setup() {
  pinMode(buton, INPUT); //2 numaralı girişteki pull-up direncini aktif yap.
  pinMode(LED, OUTPUT); //LED'in bağlı olduğu pini çıkış olarak ayarla.
}

void loop() {
 // butonDurum = digitalRead(buton); //Butona basıldı (0), basılmadı (1) bilgisini oku.
  digitalWrite(LED, digitalRead(buton)); //butonDurum değişkenindeki bilgiyi tersle, LED'e yaz.
}

 

 

const byte LED = 13;
const byte buton = 2;
boolean butonDurum; 

void setup() {
  pinMode(buton, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(LED, OUTPUT); 
}

void loop() {
  butonDurum = digitalRead(buton); 
  if (butonDurum == 0) 
    digitalWrite(LED, HIGH);
    else digitalWrite(LED, LOW);
}

 

const byte buton = 2;
void setup() {
  Serial.begin(9600); //Seri iletişim baudrate ayarı yapıldı.
  pinMode(buton, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
  bool butonDurum = digitalRead(buton);
  if (butonDurum == 0)
    Serial.println("Bas");
  else
    Serial.println("Cek");
}

/* Diğer kodlar.
const  byte buton = 2;
void setup() {
  Serial.begin(9600); //Seri iletişim 9600 bps olarak ayarlandı.
  pinMode(buton, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
  boolean butonDurum = digitalRead(buton);
  Serial.println(butonDurum); //butonDurum değişkeni içindeki bilgi seri ekrana yazdırıldı.
}
*/

/*
void setup() {
  Serial.begin(9600); //Seri iletişim baudrate ayarı yapıldı.
}
void loop() {
  Serial.println("Merhaba");
}

*/

char karakter;
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);//Seri iletişimi başlat.
}
void loop() {
  if (Serial.available()) { //Veri geliyorsa...
    karakter = Serial.read(); //Gelen veriyi karakter değişkenine ata.
    if (karakter == 'A') //Gelen karakter A ise...
      digitalWrite(13, 1); //LED'i yak.
    if (karakter == 'B') //Gelen karakter B ise...
      digitalWrite(13, 0); //LED'i söndür.
  }
}

Finishing Seri port ile bilgisayardan Arduino’ya veri gönderme 1 void setup() { 2 Serial.begin(9600); //Seri iletişim başlatıldı. 3 } 4 void loop() { 5 if (Serial.available()>0) { //Seri iletişimde veri mevcutsa 1 yoksa 0. 6 char karakter = Serial.read(); //Karekter değişkenine seri hattan gelen veriyi yükle. 7 Serial.print(“Gelen karakter “); //Ekrana “Gelen karakter ” yaz. 8 Serial.println(karakter); //Karakter değişkeninin içeriğini yazdır. 9 } 10 } 11 ​ 12 /* 13 String metin; 14 void setup() { 15 Serial.begin(9600); //Seri iletişimi başlat 16 } 17 void loop() { 18 if (Serial.available()) { //Veri geliyorsa… 19 metin = Serial.readString(); //Gelen veriyi metin değişkenine ata. 20 Serial.print(“Gelen metin—> “); 21 Serial.println(metin); 22 } 23 } 24 */ 25 ​ 26 /* 27 char karakter; 28 void setup() { 29 pinMode(13, OUTPUT); 30 Serial.begin(9600);//Seri iletişimi başlat. Seri Monitör

const byte buzzer = 13; //Buzzer 13 numaralı pine bağlı.
void setup() {
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int LDR = analogRead(A0); //Analog giriş bilgisini LDR değişkenine yükle.
  int frekans = LDR * 5; // LDR içindeki değeri 1 ile çarp. (2, 3... ile çarpılarak frekans artırılabilir.)
  tone(buzzer, frekans); //13 numaralı pinde frekans değişkeninin değerinde kare dalga (%50 duty cycle) oluşturur.
  Serial.println(frekans); //Seri port ekranından frekans gözlenebilir.
}