const byte LED = 13;        // Arduino'nun 13 nolu ucu sabit değişken olarak BYTE tipinde LED isminde tanımlandı.
void setup() {              // Setup ayarları // Portların giriş-çıkış olarak tanımladığı bölüm.
  pinMode(LED, OUTPUT);     // LED, yani 0 nolu pin çıkış olarak tanımlandı.
}

void loop() {               // LOOP sonsuz döngüsü
  digitalWrite(LED, HIGH);  // LED değişkenini HIGH (1) yap
  delay(1000);              // Zaman gecikmesi // Bekle 1000ms=1sn
  digitalWrite(LED, LOW);   // LED değişkenini LOW (0) yap
  delay(1000);              // Zaman gecikmesi // Bekle 1000ms=1sn
}

void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(“Merhaba Dünya”);
}

Önceki uygulamadaki butonun durumunu seri monitörde gözlemleyelim.

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2,INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
boolean buton=digitalRead(2);
Serial.println(buton);
}

stdint.h kütüphanesinde en çok kullanılan değişkenler aşağıdadır:

Değişkenler               Alabilecekleri değerler

bool                             true ile false

boolean                       true ile false

char                            -128 ile 127

byte                             0 ile 255

int                                -32768 ile 32768

unsigned int                0 ile 65535

float                            3.4E +/-38 (7 haneli)

double                         3.4E +/- 308 (15 haneli)

int8_t                           -128 ile 127

uint8_t                          0 ile 255

int16_t                         -32,768 ile 32,767

uint16_t                       0 ile 65,535

int32_t                         -2,147,483,648 ile 2,147,483,647

uint32_t                       0 ile 4,294,967,295

int64_t                         −9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807

uint64_t                     0 ile 18,446,744,073,709,551,615

Önceki uygulamayı değişkenleri kullanarak tekrar yazalım.

<

Arduino pinlerine bağlanan kırmızı, sarı ve yeşil LED’ler trafik lambalarının sırasına göre kontrol edilecek. Buna göre program ilk başta kırmızı ışığı yakacak. Kırmızı ışık 3 saniye yandıktan sonra sönecek ve 1 saniye boyunca sarı ışık yanacak. Sarı ışık söndükten sonra da 5 saniye boyunca yeşil ışık yanacak. 


: 0 ve 5 volt arasındaki gerilimin değerinin ölçülmesi için analogRead fonksiyonu kullanılmalıdır. Fakat bu fonksiyon, tüm pinler için kullanılamaz. Bu fonksiyonun kullanılabileceği özel pinler vardır. Bunlara analog pinler denir ve genellikle A harfi ile başlarlar: A0, A1, A2… gibi. Kullanılan Arduino türüne göre bu pinlerin sayısı değişiklik gösterir. Arduino Uno’da 6, Arduino Nano’da 8, Arduino Mega’da 16 tane analog giriş bulunur.
Bir pot ile 0-5V arasındaki gerilim değerini A3 girişinden okuyalım. Pot’un orta ucunda 0 ve 5 volt arasında değişen analog bir sinyalimiz vardır. Bu sinyalin dijital sinyale çevrilmesi için Arduino’da 10 bitlik bir saklayıcı bulunmaktadır. Bu saklayıcı 0 volt giriş için 0, 5 volt giriş için ise 1023 değerini almaktadır. Bu artış doğrusaldır yani girişteki 0,005 voltluk bir değişim saklayıcının değerini bir artırmaktadır. Örneğin sinyal girişimiz 3,3 volt ise okuyacağımız değer yaklaşık olarak 675’tir. ADC, 0 ve 5 volt arasındaki sinyali oranlayarak 0 ve 1023 arasında sayısal bir değer döndürmektedir

Potansiyometrenin çıkışındaki analog değeri ADC kullanarak ölçmeyi öğrendik. Ölçtüğümüz bu değer 0 ile 1023 arasındaydı. Yapacağımız voltmetre uygulaması ile bu değeri daha anlamlı bir şekle getireceğiz.  Bunun için öncelikle adım aralığını bulmamız gerekir. 5 volt 1023’e karşılık geldiği için adım aralığımız 5/1023 olmaktadır.  Eğer bu kesir ADC ölçümü ile çarpılırsa ölçülen değerin gerilim karşılığı bulunur. Bulduğumuz bu sonucu ekrana yazdıralım. 

LDR sensörü ışık arttıkça direnç değeri azalan bir değişken dirençtir. Ldr sensörü ile ışık şiddeti ölçmek için Ldr sensörünü 10 kΩ direnç ile seri bağladıktan sonra Ldr’’nin bir ucuna Arduino Uno R3 kartının 5 V pinine, 10 kΩ direncin ucunu Arduino Uno R3 kartının Gnd pinine ve Ldr ile 10 kΩ direncin birleşme noktasını Arduino Uno R3 kartının A0 analog pinine bağlıyoruz. Arduino’nun analog pinleri 0-1023 değerleri arasında değişmektedir. Kısacası dijital 0 V’u analog olarak 0 değerine çevirirken, dijital 5 V’u 1023 değeri olarak çevirmektedir.
Kullanılan Malzemeler
• 1 adet Arduino Uno R3
• 1 adet Ldr
• 1 adet 10 kΩ direnç
• 1 adet 220 Ω direnç
• 1 adet kırmızı Led
• Bağlantı kabloları
1. DC motor 1 “+” veya stepper motor A+
2. DC motor 1 “-” veya stepper motor A-
3. 12V jumper –Besleme voltajı 12V dan daha fazla ise bu jumper ı kaldırın. Regülatör devre dışı kalacaktır. Bu sebeple harici olarak 5V besleme yapmanız gerekir.
4. Motor Beslemesini buradan verin. Maksimum 35V DC. 12V dan fazla verirseniz 3 teki jumper ı kaldırın.
5. GND
6. 12V jumper takılı ise 5V çıkış alabilirsiniz. Arduino ve diğer devreleri besleyebilirsiniz.
7. Step motor kullanırken burayı kullanmayın. PWM çıkışı ile DC motorda hız kontrolü yapabilirsiniz.
8. IN1 1.motor yön belirleme pinleri / step motor komutasyon pinleri
9. IN2 1.motor yön belirleme pinleri / step motor komutasyon pinleri
10. IN3 2.motor yön belirleme pinleri / step motor komutasyon pinleri
11. IN4 2.motor yön belirleme pinleri / step motor komutasyon pinleri
12. Step motor kullanırken burayı kullanmayın. PWM çıkışı ile 2. DC motorda hız kontrolü yapabilirsiniz.
13. DC motor 2 “+” veya stepper motor B+
14. DC motor 2 “-” veya stepper motor B-

Verici modülde kullanılan malzemeler:

 • MPU6050
 • NRF24L01
 • ARDUINO NANO
 • 9V PİL
 • MINI BOARD

 

verici kodu

kutuphaneler indir.

Alıcı modülde kullanılan malzemeler:

 • NRF24L01
 • L298 MOTOR SÜRÜCÜ
 • 3S LIPO PİL
 • ARDUINO NANO
 • MINI BOARD

Araç için:

 • 6V 250 Rpm Motor ve Tekerlek Seti
 • Araç gövdesi
 • Sarhoş teker

veya hepsi bir arada 2WD Robot Araba Kit

veya aşağıdan 3B yazıcı için .stl dosyasını indirebilirsiniz.

Alıcı kodu

aracGovde.stl dosyası